Otázky a odpovědi

Co je "pracovní úraz"?

 

Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke kterému došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Pracovním úrazem ale není úraz, který se zaměstnanci přihodí při cestě do zaměstnání a při cestě ze zaměstnání. Smrtelným pracovním úrazem je takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky zaměstnanec zemřel nejpozději do 1 roku.

Kde jsou uzákoněny povinnosti zaměstnavatelů v oblasti BOZP?

Základním právním předpisem v oblasti BOZP je Zákoník práce 262/2006 Sb. v platném znění a povinnosti zaměstnavatelů upravuje §103 - 105.

Co je to kategorizace prací?

 Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví prováděcí právní předpis; hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní právní předpis. (§37 Zákon 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů)